VÄLKOMMEN!Fogelstad är ett gods, ett säteri med rötter långt bakåt i tiden, 
beläget i Julita socken i Sörmland, cirka två mil norr om Katrineholm. 
Men det är mest känt som platsen för 

Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 

Skolan verkade 1925 - 1954. 
Denna unika skola var under många år nästan helt glömd, 
men sedan 1995 finns ett starkt, nyvaknat intresse. En utställning om Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och de kvinnor som skapade och bar den, har byggts upp vid Fogelstad i det gamla mejeriets bottenvåning.

Kulturföreningen Fogelstad 

Arbetar för att häva glömskan och aktualisera arvet från Fogelstad. 
Föreningen genomför detta genom att anordna seminarier och föreläsningar, genom att (sommartid) visa  en utställning om skolan på Fogelstad i Julita. 

Tidigare har en musikteater genomförts i Julita för att på ett lättsamt sätt berätta om skolan och dess grundare. I dag finns Fogelstadkören som framträder vid olika arrangemang.

Den här hemsidan ger en bra första orientering om skolan och om Kulturföreningens verksamhet.Vill du bli medlem i Kulturföreningen Fogelstad? Betala in medlemsavgift på 150 kr för en medlem, 200 kr för 2 familjemedlemmar, 50 kr för studerande, eller 200 kr för förening/företag/institution på plusgiro 28 88 25-3, Kulturföreningen Fogelstad, Katrineholm. I medlemsavgiften ingår föreningens medlemsblad Dialogen fortsätter som kommer ut med 4 nummer per år.